Optimalt HMS-arbeid for en trygg arbeidsplass: Status i Norge

En nylig undersøkelse fra Arbeidstilsynet avdekker at det er et betydelig forbedringspotensial når det gjelder systematisk forebygging av arbeidsrelaterte skader, sykdommer og plager. I denne artikkelen skal vi se nærmere på resultatene fra undersøkelsen og diskutere hvordan norske virksomheter kan forbedre sitt HMS-arbeid.

Book en visning av JobBox HMS-system
->
Bildet viser starten av byggingen av en skyskraper

Undersøkelsens hovedfunn

Arbeidstilsynets undersøkelse av norske virksomheter viser at de aller fleste gjennomfører risikovurderinger og tiltak på en eller annen måte. Imidlertid avdekker undersøkelsen at det skorter på systematikken i denne prosessen. Her er noen av de viktigste funnene:

 

Manglende systematikk

 • Åtte av ti virksomheter gjennomfører risikovurderinger, men kun fire av ti jobber systematisk med dette.
 • Dette innebærer at rundt 135 000 av 226 000 virksomheter i norsk, landbasert arbeidsliv ikke jobber systematisk med risikovurderinger.
 • Systematisk forebygging gjennom kartlegging, risikovurdering, og tiltak er hjørnesteinen i arbeidsmiljøarbeidet.

 

Hva bør en god HMS-handlingsplan inkludere?

Forskjeller mellom sektorer

 • Det er betydelige forskjeller mellom ulike sektorer. Offentlig administrasjon, undervisning, helse og sosial har en høyere andel som gjennomfører systematiske risikovurderinger (54 prosent) sammenlignet med informasjon, kommunikasjon, finans og tjenesteyting (24 prosent).
 • Private virksomheter har en lavere andel som jobber systematisk sammenlignet med offentlig sektor (38 prosent).

 

Bedre systematikk i større virksomheter

 • Undersøkelsen viser at større virksomheter har en større sannsynlighet for å jobbe systematisk med HMS-arbeidet.
 • De mindre virksomhetene har større utfordringer med involvering av de ansatte og dokumentasjon.

 

Les hvorfor BraCom synes JobBox HMS var en vinnende løsning.

Mangel på HMS-opplæring

 • For å ivareta systematisk HMS-arbeid er det viktig at alle arbeidsgivere har HMS-opplæring. Imidlertid viser undersøkelsen at kun halvparten av  arbeidsgiverne har fått denne opplæringen på nåværende arbeidsplass.
 • Opplæringen skal tilpasses den enkelte virksomhets risikoforhold.

 

Trenger du et HMS-kurs for daglig leder? Se her.

Konklusjon

Undersøkelsen fra Arbeidstilsynet gir en klar indikasjon på at mange norske virksomheter har et forbedringspotensial når det gjelder systematisk HMS-arbeid. Systematisk forebygging er essensielt for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. For å oppnå dette må virksomhetene jobbe systematisk med å identifisere risikofaktorer, utføre grundige risikovurderinger og implementere risikoreduserende tiltak.

 

Det er også viktig at arbeidsgivere får nødvendigHMS-opplæring, som er tilpasset virksomhetens risikoforhold. Dette er en personlig plikt som ikke kan delegeres, og det er avgjørende for å oppnå et trygt og sikkert arbeidsmiljø.

 

«Det er viktig å huske at det ikke bare snakk om det fysiske arbeidsmiljøet, men også psykososiale, ergonomiske, organisatoriske og kjemiske og biologiske faktorer.» - sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim.

 

Ofte stilte spørsmål

 • Hvorfor er systematisk HMS-arbeid viktig?
  Systematisk HMS-arbeid er avgjørende for å forhindre arbeidsrelaterte skader og sykdommer og sikre et trygt arbeidsmiljø.
 • Hva er forskjellene mellom offentlig og privat sektor når det gjelder HMS-arbeid?
  Offentlig sektor har en høyere andel virksomheter som jobber systematisk med HMS sammenlignet med privat sektor.
 • Hva kan små virksomheter gjøre for å forbedre sitt systematiske HMS-arbeid?
  Små virksomheter bør fokusere på å involvere de ansatte mer og forbedre dokumentasjonen av HMS-arbeidet.
 • Hvorfor er HMS-opplæring viktig for arbeidsgivere?
  HMS-opplæring gir arbeidsgivere kunnskap om kravene for et godt arbeidsmiljø og hvordan de kan arbeide systematisk med helse, miljø, og sikkerhet.
 • Hva kan Arbeidstilsynet gjøre for å støtte virksomheter i sitt HMS-arbeid?
  Arbeidstilsynet gir tilsyn og veiledning for å hjelpe virksomheter med å forbedre sitt forebyggende arbeidsmiljøarbeid.

Avsluttende tanker

For å sikre trygge arbeidsplasser i Norge er det avgjørende at virksomheter tar systematisk HMS-arbeid på alvor. Undersøkelsen fra Arbeidstilsynet viser klart at det er rom for forbedring, spesielt i små virksomheter og i privat sektor. Ved å jobbe systematisk med risikovurderinger, involvere de ansatte, og sørge for nødvendig HMS-opplæring, kan norske virksomheter bidra til et bedre og tryggere arbeidsmiljø for alle ansatte.

 

Kilde:

«– Flere må jobbe systematisk med helse-, miljø og sikkerhetsarbeidet sitt», artikkel og undersøkelse fra Arbeidstilsynet, publisert 23.10.23