Risikovurdering

Hva er en risikovurdering?

En risikovurdering er en systematisk prosess for å identifisere og evaluere potensielle risikoer og farer i en gitt situasjon, og å utvikle tiltak for å redusere eller eliminere risikoen. Risikovurderinger er viktig i en rekke forskjellige sammenhenger, inkludert i arbeidsmiljøet, i helsevesenet og innenfor økonomisk planlegging.

En risikoanalyse er en del av risikovurderingsprosessen, der man systematisk går gjennom en rekke trinn for å identifisere, evaluere og håndtere risiko. Prosessen innebærer å identifisere risikofaktorer, vurdere konsekvensene av potensielle hendelser og bestemme hvilke tiltak som er nødvendige for å redusere eller eliminere risikoen.

Risikoanalysen kan deles inn i følgende trinn:

 • Identifisering av farer og risikofaktorer: Først må man identifisere farer og risikofaktorer i en gitt situasjon. Dette kan gjøres ved å inspisere stedet, utføre intervjuer og vurdere tidligere erfaringer.
 • Vurdering av risiko: Deretter vurderes konsekvensene av de identifiserte risikofaktorene. Dette gjøres ved å vurdere sannsynligheten for at en hendelse inntreffer og graden av skade som kan oppstå.
 • Tiltak for risikoredusering: Basert på vurderingen av risiko, utvikles det tiltak for å redusere eller eliminere risikoen. Dette kan innebære å iverksette beskyttende tiltak eller å endre arbeidsprosesser eller rutiner.
 • Implementering av tiltak: Deretter implementeres tiltakene som er utviklet for å redusere risikoen.
 • Overvåking og evaluering: Til slutt må man overvåke effekten av de iverksatte tiltakene for å evaluere om de har hatt ønsket effekt.
 • Ulykker / uønskede hendelser har skjedd tidligere ved tilsvarende aktiviteter

Det er viktig å merke seg at en risikoanalyse ikke er en engangsprosess, men en kontinuerlig prosess som må utføres jevnlig for å sikre at risikoen er under kontroll.

Bilde av risikovurdering skrivebordet i jobbox

Metoder av risikovurdering

Det finnes en rekke metoder for å utføre risikoanalyser, avhengig av situasjonen og området som skal analyseres. Noen av de mest brukte metodene inkluderer FMEA (Failure Mode and Effects Analysis), Fault Tree Analysis, Bowtie-metoden og SWOT-analyse.

FMEA er en metode som brukes i kvalitetsstyring, hvor man identifiserer mulige feil og konsekvensene av disse. Fault Tree Analysis bruker en diagramteknikk for å identifisere årsakene til en uønsket hendelse. Bowtie-metoden kombinerer elementene fra FMEA og Fault Tree Analysis og brukes ofte i risikovurdering innenfor helse, sikkerhet og miljø. SWOT-analyse brukes for å identifisere og vurdere styrker, svakheter, muligheter og trusler i en gitt situasjon, og brukes ofte innenfor økonomisk planlegging.

Når man utfører en risikoanalyse er det viktig å ha en grundig forståelse av situasjonen og de potensielle risikoene. Dette kan innebære å samle inn relevant informasjon fra ansatte, inspisere stedet og gjøre en gjennomgang av tidligere erfaringer og hendelser. Deretter må man vurdere sannsynligheten og alvorlighetsgraden av de potensielle risikoene, og bestemme hvilke tiltak som må tas for å redusere eller eliminere risikoen.

Tiltakene som utvikles må være spesifikke og målrettede, og bør være utformet for å minimere risikoen så mye som mulig. Dette kan innebære å endre arbeidsprosesser, innføre beskyttende tiltak eller å trene ansatte på å håndtere risikosituasjoner. Det er viktig å involvere alle relevante parter i utviklingen av tiltakene, inkludert ansatte, ledere og eventuelle eksterne eksperter.

Implementeringen av tiltakene er en viktig del av risikoanalysen, og det er viktig å sikre at alle tiltak blir iverksatt og at de blir effektivt kommunisert til alle relevante parter. Det er også viktig å overvåke effekten av tiltakene og å evaluere om de har hatt ønsket effekt.

En risikoanalyse kan være en utfordrende prosess, spesielt for mindre bedrifter som kanskje ikke har ressurser til å ansette dedikert HMS-personell. Imidlertid kan risikoanalyser være avgjørende for å minimere risiko og sikre en trygg og sunn arbeidsplass. Det er derfor viktig å ta risikoanalyser på alvor og å sørge for at de blir utført jevnlig og grundig.

Noen fordeler med å gjennomføre risikoanalyser inkluderer:

 • Forebygging av ulykker: Risikoanalyser kan hjelpe til med å identifisere og eliminere farer før de fører til ulykker.
 • Reduksjon av kostnader: Risikoanalyser kan hjelpe bedrifter med å redusere kostnader knyttet til ulykker og skader, og kan også bidra til å redusere kostnader knyttet til forsikring og erstatning.
 • Forbedring av arbeidsmiljøet: Risikoanalyser kan bidra til å forbedre arbeidsmiljøet og arbeidsforholdene, noe som kan føre til økt produktivitet og trivsel blant ansatte.
 • Økt etterlevelse av lover og regler: Risikoanalyser kan hjelpe bedrifter med å etterleve relevante lover og regler knyttet til helse, miljø og sikkerhet.

I tillegg til å ha en positiv effekt på HMS-arbeidet, kan risikoanalyser også ha positive effekter på bedriftens omdømme og kunderelasjoner. Bedrifter som tar ansvar for sikkerheten og helsen til sine ansatte, vil ofte bli sett på som mer pålitelige og ansvarlige av både kunder og forretningspartnere.

For å utføre en risikoanalyse, kan følgende trinn følges:

 • Identifiser farer: Gå gjennom alle arbeidsprosesser og identifiser potensielle farer. Dette kan gjøres ved å undersøke tidligere ulykker og hendelser, og ved å samarbeide med ansatte og ledere for å identifisere farlige situasjoner og prosesser.
 • Vurder risikoen: For hver identifisert fare, vurder sannsynligheten for at ulykker kan skje, og konsekvensene av disse ulykkene. Dette vil hjelpe deg med å avgjøre hvilke farer som er mest alvorlige og bør prioriteres.
 • Utvikle tiltak: Utvikle tiltak for å minimere eller eliminere risikoen knyttet til de identifiserte farene. Dette kan innebære å endre arbeidsprosesser, innføre beskyttelsesutstyr eller å trene ansatte på hvordan de skal håndtere farlige situasjoner.
 • Implementere tiltak: Implementer tiltakene og sørg for at alle ansatte og ledere er kjent med dem. Det kan også være lurt å overvåke effekten av tiltakene for å sikre at de fungerer som de skal.
 • Evaluere og forbedre: Evaluere risikoanalysen regelmessig for å sikre at den er oppdatert og effektiv. Det kan være nødvendig å gjøre endringer og forbedringer i tiltakene og prosessen basert på erfaringer og endringer i arbeidsprosesser eller miljø.

Det er viktig å huske at risikoanalyser ikke er en enkeltstående hendelse, men en kontinuerlig prosess som må utføres jevnlig for å sikre en trygg og sunn arbeidsplass. Det kan være lurt å inkludere risikoanalyser som en del av HMS-planen til bedriften, og å gjennomføre dem jevnlig.

I tillegg til å ha positive effekter på HMS-arbeidet og bedriftens omdømme, kan risikoanalyser også ha økonomiske fordeler. Å identifisere og eliminere farer kan redusere kostnader knyttet til ulykker og skader, og kan også bidra til å redusere kostnader knyttet til forsikring og erstatning. Det kan også øke produktiviteten og trivselen blant ansatte, noe som kan ha positive effekter på bedriftens inntjening.

I sum er risikoanalyser en viktig del av HMS-arbeidet og bør utføres jevnlig for å sikre en trygg og sunn arbeidsplass. Ved å identifisere og eliminere farer kan bedriften redusere kostnader knyttet til ulykker og skader, øke produktiviteten og trivselen blant ansatte, og forbedre bedriftens omdømme og konkurransekraft. Risikoanalyser er ikke bare et krav fra myndighetene, men en nødvendighet for enhver bedrift som ønsker å ta ansvar for sikkerheten og helsen til sine ansatte.

Noen eksempler på situasjoner som kan kreve en risikoanalyse inkluderer:

 • Nye eller endrede arbeidsprosesser eller oppgaver.
 • Endringer i arbeidsmiljøet, som nye maskiner eller materialer.
 • Ulykker eller hendelser på arbeidsplassen.
 • Arbeid med farlige stoffer eller høye støynivåer.
 • Arbeid som involverer stor høyde eller risiko for fall.

Det er viktig å utføre risikoanalyser i forkant av slike situasjoner for å redusere risikoen for ulykker og skader.

I tillegg til å utføre risikoanalyser på arbeidsplassen, kan risikoanalyser også være nyttige i andre situasjoner. For eksempel kan en risikoanalyse være nyttig når man vurderer å investere i nye forretningsområder eller når man planlegger større arrangementer eller arrangementer med høy risiko.

Konklusjon

Risikoanalyser er en viktig del av HMS-arbeidet og kan hjelpe bedrifter med å redusere risikoen for ulykker og skader på arbeidsplassen. Ved å identifisere farer, vurdere risikoen, utvikle tiltak, implementere tiltak og evaluere og forbedre prosessen, kan bedrifter sikre en trygg og sunn arbeidsplass for sine ansatte.

Risikoanalyser er også viktig for bedriftens omdømme og konkurransekraft. Bedrifter som tar ansvar for sikkerheten og helsen til sine ansatte vil ofte bli sett på som mer pålitelige og ansvarlige av både kunder og forretningspartnere.

Selv om risikoanalyser kan være tidkrevende og kostbare, kan de ha betydelige økonomiske fordeler. Å identifisere og eliminere farer kan redusere kostnader knyttet til ulykker og skader, og kan også bidra til å redusere kostnader knyttet til forsikring og erstatning. Det kan også øke produktiviteten og trivselen blant ansatte, noe som kan ha positive effekter på bedriftens inntjening.

Som en del av HMS-planen til bedriften, bør risikoanalyser utføres jevnlig for å sikre en trygg og sunn arbeidsplass. Risikoanalyser er ikke bare et krav fra myndighetene, men en nødvendighet for enhver bedrift som ønsker å ta ansvar for sikkerheten og helsen til sine ansatte.

Logo Master Taket AS
Logo Jatre
Logo JMB prosjekt
logo zenzorama
Logo flesland flis
Logo star elektro
Logo stormbygg
Logo El total
Utfør handlingsplaner i et digitalt kvalitetssystem
Les om JobBox HMS